Kam až sahá historie kosmetické péče?

Pravidelná péče o tělo má svou dávnou tradici. V některých dobách vzkvétala, v jiných byla potlačena.

Počátky péče lze vysledovat již od PRAVĚKU a prolínají se celou lidskou historií. A každá etapa přináší něco nového. První malování na tělo se postupem času stává jakýmsi uměním krásy.Už v této době měla „kosmetika“ za cíl uchovávat, zlepšovat nebo obnovovat krásu lidského těla.

Používání „kosmetických přípravků“ doznalo největšího rozmachu ve STAROVĚKU.

Například v Číně, pro nás tak absurdní touha po malé nožce, kdy si ženy svazovaly prsty k chodidlům a tak se mrzačily, nebo ikonicky známe líčení gejš.

Staří Egypťané klady velký důraz na hygienu, natírali se vonnými oleji a mastmi a barvami z různých nerostů si líčili oči. Vzpomeňme Kleopatru.

Římané, stejně jako Řekové se zabývali zdravím a krásou, často pobývali v lázních, kde pečovali o tělo.

To starořímský lékař Galén rozdělil péči o zdraví a krásu na dva směry. První se zabýval všestrannýmpěstěním a zkrášlováním těla, ten druhý spočíval v zakrývání nedostatků. Zde může vidět počátky dnešního rozdělení kosmetiky, pěstící, korektivní a dekorativní.

První knihu o kosmetice s názvem Kozmetikon napsala řecká lékařka. I další prvenství patří Řekům, muži se jako první začali holit. Po pádu Římské říše a s příchodem církve, bylo pěstování tělesné krásy považováno za hřích, a tak ve STŘEDOVĚKU dochází spíše k úpadku hygieny a péče, tu nahradily spíše látky a paruky.

Nové změny přineslo také období renesance.

S barokem přicházejí do módy plné ženské tvary, světlé nebo rusé barvy vlasů, silné líčení a parfémy. Hygiena je v tomto období opomíjena. S nástupem rokoka dochází k rozvoji výroby dekorativní kosmetiky a parfémů, což má za následek další úpadek hygieny.

S nástupem NOVOVĚKU a příchodem nových vědeckých poznatků se mění přístup ke zdraví, přichází zdravý životní styl. S rozvojem průmyslu se rozvíjí i ten kosmetický, např. v roce 1856 se začala vyrábět syntetická barviva, které se používají dodnes.

V první polovině 20. století, spojením dermatologie a kosmetiky vznikají specializovaná pracoviště kosmetické péče. U nás, vzniká v roce 1958, jako první takové pracoviště Ústav lékařské kosmetiky, s jehož založením jsou spojena jména řady odborníků, jako doc.MUDr. Feřtek, MUDr. Fahoun, doc. MUDr. J. Měšťák a dalších.

V současné době doznává kosmetický průmysl, a s ním spojená péče, obrovský rozmach. Máme zde mnoho vlivů, směrů a trendů, v nichž se i odborník jen těžko orientuje.

O tom jak se orientovat ve světě kosmetiky, z čeho vycházet a kde hledat informace si povíme v dalších článcích.

Literatura: O. Feřtek, Kosmetická problematika v dermatologické praxi.

https://ychef.files.bbci.co.uk/live/624×351/p014r5hp.jpg